Privacy Statement

Privacystatement

Dit is het privacystatement van Newpublic B.V. gevestigd te (3818 EC) Amersfoort aan de Utrechtseweg 93. Newpublic versterkt op landelijke schaal gemeenten en overheden door inzet van jong talent. Bij Newpublic respecteren wij de privacy van onze professionals en opdrachtgevers en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hierbij worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Dit privacy statement voldoet aan de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

In dit privacystatement zullen de volgende onderdelen aan bod komen:

 1. Begrippen
 2. Verzameling en gebruik
 3. Doel
 4. Rechtmatige grondslag
 5. Ontvangers
 6. Bewaartermijn
 7. Uw rechten
 8. Cookies
 9. Contact
 10. Recht op aanpassing

 

 1. Begrippen

De volgende begrippen worden in de AVG gebruikt (Artikel 4, AVG):

Betrokkene: De persoon op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. De betrokkene is degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Verwerker: De persoon of organisatie die de persoonsgegevens verwerkt in opdracht van een andere persoon of organisatie.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die gaan over mensen en waaraan je een mens als individu kunt herkennen. Het gaat hierbij niet alleen om vertrouwelijke gegevens, zoals over iemands gezondheid, maar om ieder gegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (bijvoorbeeld; naam, adres, geboortedatum).

Verwerkingsverantwoordelijke: Een persoon of instantie die alleen, of samen met een ander, het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Verwerking: Een verwerking is alles wat je met een persoonsgegeven doet, zoals: vastleggen, bewaren, verzamelen, bij elkaar voegen, verstrekken aan een ander, en vernietigen.

 

 1. Verzameling en gebruik

Sollicitant

Wanneer u bij ons solliciteert, vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Curriculum Vitae.

Trainee

Bij het aangaan van een dienstverband verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Geslacht.
 • Nationaliteit.
 • Geboortedatum.
 • BSN-nummer.
 • CV.
 • Diploma’s.
 • Arbeidsrelaties.
 • Kopie ID-bewijs.
 • Pasfoto.
 • Burgerlijke staat.
 • Handtekening.
 • Bankrekeningnummer.
 • Overige zaken die wettelijk zijn geregeld of waarvoor u toestemming heeft verleend.

Persoonsgegevens van trainees gebruiken wij voor het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het verlenen van service, het uitvoeren van administratieve taken, communicatie en werkgevers gerelateerde verplichte taken (zoals salarisadministratie, verzuimbegeleiding, personele administratie.)

(Potentiële) opdrachtgever

Bij (potentiële opdrachtgevers) verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

NAW-gegevens organisatie.

 • Contactpersoon.
 • Functie contactpersoon.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.

Persoonsgegevens van (potentiële) opdrachtgevers worden verwerkt met als doel het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het verlenen van service, communicatie, contractbeheer en facturatie.

 

 1. Doel

Bij Newpublic verwerken wij persoonsgegevens voor het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het aangaan en uitvoeren van arbeidsovereenkomsten, het contractbeheer met opdrachtgevers, het verlenen van service, het uitvoeren van administratieve taken en het communiceren met betrokkenen.

 

 1. Rechtmatige grondslag

De rechtmatige grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is op basis van de uitvoering van een overeenkomst waar de betrokkene onderdeel van is (AVG artikel 6, sub. B). De persoonsgegevens zijn nodig voor het afsluiten van arbeidsovereenkomsten/inleenovereenkomsten en de plaatsing van trainees. Indirecte verwerkingen op het gebied van communicatie en het verlenen van service kunnen ook gebaseerd zijn op toestemming (AVG artikel 6, sub a) of gerechtvaardigd belang (AVG artikel 6, sub f).

 

 1. Ontvangers
 • Bij de totstandkoming en uitvoering van een arbeidsovereenkomst worden persoonsgegevens uitgewisseld tussen trainee en werkgever.
 • Bij de totstandkoming en uitvoering van een inleenovereenkomst worden persoonsgegevens van trainees gedeeld met opdrachtgever en worden persoonsgegevens van opdrachtgever gebruikt
 • Voor het opleidingsprogramma worden de persoonsgegevens van trainees gedeeld met de opleidingsinstituten en trainers.
 • Voor het begeleidingsprogramma worden persoonsgegevens van trainees gedeeld met een assessmentbureau.
 • Voor de ondersteunende bedrijfsvoering bij Newpublic worden persoonsgegevens gedeeld met verschillende partners en systeemleveranciers.

Met verschillende partners zijn (indien nodig) verwerkersovereenkomsten getekend.

Newpublic geeft geen persoonsgegevens door met een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of een internationale organisatie.

 

 1. Bewaartermijn

Bij Newpublic worden uw persoonsgegevens niet langer dan nodig opgeslagen. Als er na de sollicitatie wordt besloten niet met elkaar verder te gaan, worden persoonsgegevens na vier werken verwijderd, tenzij er toestemming door de betrokkene is gegeven om de persoonsgegevens langer te bewaren (maximaal één jaar).

Persoonsgegevens van betrokkenen waarmee een overeenkomst is gesloten, zullen in ons bestand worden opgeslagen voor de periode dat u bij ons in dienst bent. Als u uit dienst treedt hebben wij een wettelijke verplichting om gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn nog 7 jaar na uitdiensttreding te bewaren. Loonbelastingverklaringen en kopieën van paspoorten dienen wij nog 5 jaar na uitdiensttreding te bewaren. Persoonsgegevens die niet meer van belang/nodig zijn en waar geen wettelijke verplichting aanhangt zullen wij verwijderen wanneer u uit dienst treedt.

 

 1. Uw rechten

Als betrokkene heeft u verschillende rechten op uit te oefenen. Deze worden hieronder besproken.

Recht op informatie

Als betrokkenen heb je recht op een duidelijke en transparante uitleg over hoe wij bij Newpublic omgaan met persoonsgegevens. Daarom wordt in dit privacystatement uitgebreid aandacht besteed aan onze werkwijze bij de verwerking van persoonsgegevens.

Recht op inzage

Als betrokken heeft u recht op inzage van de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt hiervoor een verzoek bij ons doen om te zien welke gegevens wij van u verwerken.

Recht op correctie

Als betrokkene heeft u recht op een correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze onjuist of verouderd zijn.

Recht om bezwaar te maken

Als betrokkene heeft u recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit geldt alleen voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang of toestemming.

Recht op dataportabiliteit

Als betrokkene heeft u recht op de overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit). Dit betekent dat u als betrokkene kunt vragen of wij uw persoonsgegevens rechtstreeks naar een andere organisatie sturen.

Recht op beperking

Als betrokkene heeft u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren met niet mogen gebruiken. Een beperking van de verwerking van persoonsgegevens moet wel voldoen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Recht op intrekking toestemming

Als betrokkene heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens bij Newpublic in te trekken. De gegevens die op basis van de toestemming worden verwerkt, moet dan verwijderd worden.

Recht om vergeten te worden

Als betrokkene heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit recht geldt alleen voor de gegevens die op basis van toestemming worden verwerkt.

Recht om een klacht in te dienen

Als betrokkene heeft u het recht om een klacht in te dienen. Deze klacht kan worden geadresseerd aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. Cookies

Gebruik Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 1. Wet Huis voor Klokkenluiders

Conform de Wet Huis voor Klokkenluiders kunt u via privacy@cohedron.nl onze klokkenluidersregeling opvragen. Hierin treft u aan wanneer en hoe u een melding kunt doen, alsmede de procedure die doorlopen wordt nadat er een melding is gedaan

10. Contact

Wanneer u vragen of verzoeken heeft rondom de verwerking van persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen:

Newpublic B.V.

Utrechtseweg 93

3818 EC Amersfoort

info@newpublic.nl

033 7600080

 1. Recht op aanpassing

Als Newpublic behouden wij ons het recht om wijzigingen in ons privacy statement te mogen doorvoeren. Deze wijzigingen zullen op onze website lesligt198.198.axc.nl gepubliceerd worden.